BioEnzym Technology S.C.


SERWIS DLA MŁYNÓW I ŚWIATA PIEKARSKIEGO

MEMORANDUM  TECHNOLOGICZNE

SUROWCE I SPECJALISTYCZNE DODATKI

DLA PRZEMYSŁU PIEKARSKIEGO I MŁYNARSKIEGO

Dane kontaktowe

BIOENZYM TECHNOLOGY s.c
os. Zacisze 22
62-250 Graby

tel.kom. 502 630 570
tel kom. 509 499 500

biuro@bioenzym.pl

 

Zasady HACCP:

1.Przeprowadzenie analizy zagrożeń (identyfikacja, prawdopodobieństwo, środki zaradcze)
2.Ustalenie KPK
3.Ustalenie limitów krytycznych
4.Ustalenie procedur monitorowania KPK
5.Ustalenie działań korygujących
6.Ustalenie procedur weryfikacji systemu
7.Ustalenie dokumentacji.


Korzyści wynikające z zastosowania systemu HACCP

1.System zmusza do zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń, myślenia i definiowania jakości.

Poprzednie„j"

Nowe „J"
- jakość dotyczy wyrobu
- jakość jest pojęciem technicznym
- jakość jest dla inspektorów
- jakością zajmują się eksperci

- jakość jest najwyższym stopniem
- jakość dotyczy kontroli
- jakość dotyczy systemu
- jakość jest pojęciem strategicznym
- jakość jest dla wszystkich
- jakość jest określana przez kierownictwo
- jakość jest na odpowiednim stopniu
- jakość dotyczy doskonalenia

 

2.Zabezpiecza producenta przed wysokimi kosztami związanymi z koniecznością wycofania z rynku wadliwego wyrobu, utratą wizerunku firmy, odpowiedzialnością cywilną i karną.

3.Stanowi efektywną pod względem kosztów metodę kontroli zagrożeń przenoszonych poprzez żywność.

4.Zastosowanie podejścia bazującego na działaniach prewencyjnych, takiego jak HACCP prowadzi do ograniczenia strat produktu.

5.Zastosowanie HACCP pozwala na ukierunkowanie środków technicznych na fazy procesu o znaczeniu krytycznym.

6.Stanowi systematyczne podejście obejmujące wszystkie aspekty bezpieczeństwa żywności od surowców, poprzez wzrost, zbiór i zakup aż po ostateczne wykorzystania produktu.

7.Prawidłowo zastosowana analiza HACCP powinna zidentyfikować wszystkie obecnie mogące wystąpić zagrożenia oraz takie zagrożenia, których wystąpienie w kategoriach realnych można przewidzieć.

8.Jest techniką komplementarną do innych systemów zarządzania jakością i stanowi wymóg przy certyfikacji systemu jakości ISO.

 

Projekt umowy

Umowa nr

 

Zawarta w dniu .......... pomiędzy

reprezentowanym przez:

-zwaną dalej Zleceniodawcą,

a BioEnzym SM s. c. z siedzibą w 60-694 Poznań, Osiedle Władysława Jagiełły 3/2, reprezentowanym przez dyrektora generalnego Ryszarda Wybierała,
zwanym dalej Zleceniobiorcą,

następującej treści :

§ 1 - Przedmiot umowy

1. Reprezentujący strony umowy oświadczają, że posiadają zdolności do czynności prawnych i są upoważnieni do zawarcia niniejszej umowy o treści jak w niej określonej.
2. Przedmiotem umowy jest doradztwo, opracowanie i pomoc we wdrożeniu Systemu Bezpieczeństwa Zdrowotnego HACCP zgodnego z normą DS 3027 E:2002.
3. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy wykonanie zakresu prac określonego w „Harmonogramie Prac Wdrożeniowych", który stanowi załącznik nr 1 i integralną część niniejszej Umowy.

§ 2 - Warunki realizacji umowy

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do ścisłej współpracy zmierzającej do pełnej realizacji jej zakresu.
2. Zleceniodawca zobowiązuje się udzielać Zleceniobiorcy wszelkich informacji i danych niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
3. Zleceniodawca zobowiązuje się do aktywnego wspierania działań zmierzających do wdrożenia przedmiotu umowy, zgodnie z pisemnymi zaleceniami konsultanta.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania powierzonych mu obowiązków z należytą starannością.
5. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość realizacji prac podzleconych.
6. Zleceniodawca ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość prac realizowanych przy współudziale personelu Zleceniodawcy, w zakresie wynikającym z zadań, które zobowiązany był wykonać personel Zleceniodawcy.

§ 3 - Oświadczenia, upoważnienia, zastrzeżenia.

1. Zleceniobiorca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT, zarejestrowanym pod numerem
NIP: 972-10-49-975.
2. Na czas trwania umowy Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zleceniodawcy.
3. W przypadku nie wywiązania się Zleceniodawcy z obowiązków określonych w § 3 Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do niezwłocznego zaprzestania wykonywania obowiązków określonych w § 1.
4. Zobowiązania dotyczące kosztów związanych z procesem certyfikacji, prowadzonym przez niezależną jednostkę certyfikującą, ponosi Zleceniodawca.

§ 4 - Tajemnica zwiazana z realizacja umow.

Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania okoliczności, danych i informacji, o których dowiedział się w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

§ 5 - CZas trwania umowy. Wynagrodzenie.

1. Umowa na pełnomocnictwo ds. HACCP zostaje zawarta na czas określony tj. 6 miesiące począwszy od ........
2. Rozwiązanie niniejszej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron.
3. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy umowa nie zostanie wykonana w ustalonym terminie, Zleceniodawca może odstąpić od umowy bez zgody Zleceniobiorcy.
4. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zleceniodawcy postanowienia niniejszej umowy nie mogą zostać wykonane przez Zleceniobiorcę w ustalonym terminie, Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za termin realizacji umowy.
5. Za wykonana usługę - pierwszy i drugi etap, opracowanie dokumentacji HACCP Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy .........PLN + VAT w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury

6. Następne etapy nieodpłatnie.

§ 6 - Postanowienia końcowe.

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo
dla siedziby powoda.
5. Należności przeterminowane powyżej 30 dni od daty terminu płatności przejmie firma windykacyjna. Zleceniodawca pokryje koszty windykacji.
6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

Harmonogram prac wdrożeniowych. Załącznik do umowy.

Etap I - Wstęp do HACCP. Zakres etapu Czas trwania etapu
1. Zaopiniowanie kandydatury Przewodniczącego Zespołu d/s HACCP.
2. Opracowanie zarządzenia o rozpoczęciu prac wdrożeniowych i powołaniu Zespołu d/s HACCP.
3. Szkolenie kadry kierowniczej w zakresie podstawowych zagadnień związanych z systemem HACCP.
4. Uzgodnienie schematu organizacyjnego firmy.
5. Określenie odpowiedzialności i uprawnień w ramach systemu HACCP.
6. Sformułowanie Polityki Bezpieczeństwa Zdrowotnego oraz wymiernych celów jakościowych.
7. Określenie zakresu niezbędnych działań związanych z przystosowanie zasobów infrastruktury do wymagań prawnych. Ok jednego spotkania od podpisania umowy.

Etap II - Opracowanie systemu. Zakres etapu Czas trwania etapu
1. Analiza zagrożeń i określenie Krytycznych Punktów Kontroli.
2. Ustalenie systemu monitorowania Krytycznych Punktów Kontroli oraz zakresu działań korygujących.
3. Opracowanie dokumentacji systemowej (Procedury, Instrukcje, Księga jakości, Plan Sanitarny HACCP, Zakładowy Program Higieny) - przekazanie projektów dokumentacji, uzgodnienia i dostosowanie do specyfiki przedsiębiorstwa.

Ok. 1 miesiąca od zakończenia etapu.

Etap III - Wdrożenie systemu. Zakres etapu Czas trwania etapu
1. Szkolenie personelu - w zakresie podstawowych zagadnień związanych z GMP i HACCP.
2. Nadzór nad uruchomieniem dokumentacji.
3. Przeprowadzenie wymaganych auditów wewnętrznych.
4. Pomoc w przygotowaniu przeglądu systemu.
5. Wprowadzenie ewentualnych zmian w dokumentacji. ok. 1 miesięcy od zakończenia etapu II*
1. Przygotowanie zakładu do certyfikacji
2. Szkolenie przygotowujące do certyfikacji.
3. Przygotowanie wniosku o certyfikację i zgłoszenie do certyfikacji.
4. Udział w Audicie certyfikującym. Ok. 1 miesiąca**
* Zleceniodawca zobowiązuje się do samodzielnego wdrożenia Systemu z doradztwem Zleceniobiorcy.
**Nie jest konieczne dla zakładów produkujących żywność przeznaczona na rynek lokalny. Certyfikuje PCBC

 

 

 

 

 

 

 

 

bioenzym_enzym

Copyright 2009 BioEnzym.pl Tworzenie stron ZAMI